Skip to main content

Auto-start la servicii WCF hostate pe IIS

Sunt cazuri când avem servicii WCF pe IIS care necesita un timp lung pentru iniţializare. Din aceasta cauza primul apel a unui serviciu poate sa dureze o veşnicie.

La încărcarea aplicaţiei, IIS ne ajuta destul de mult: iniţializează AppDomain, compilează dacă este nevoie codul( în principiu pregăteşte aplicaţia). Aproape totul este pregătit, mai puţin iniţializarea serviciilor, care este lăsata în seama noastră.

Pentru aceasta problema exista mai multe soluţii:

  • La iniţializarea aplicaţiei se pot încarcă resursele necesare serviciului static sau într-un IoC.
  • Apelul "virtual" a tuturor serviciilor, în momentul în care serverul porneşte. Prin aceasta metoda toate resursele folosite de către servicii o sa fie deja încărcare.
  • Implementarea unui mecanism de auto-start la servicii.

O sa descriu mai amănunţit ultima soluţie propusa. .NET împreuna cu IIS 7.5 ne pune la îndemâna un mecanism destul de simplu prin intermediul căruia putem sa iniţializam automat un serviciu şi sa controlam obiectele care sa se iniţializează în acel moment.

Primul pas este sa selectam în IIS aplicaţia care conţine serviciile şi sa selectam Manage WCF andWF Services. Aici trebuie sa activam Auto-Start. In acest moment toate serviciile o sa fie pornite automat.

Următorul pas este sa găsim o modalitate prin care putem sa controlam modul în care fiecare serviciu este iniţializat. Pentru acest lucru este nevoie sa cream un service host factory personalizat. Pentru acest lucru este nevoie sa cream o clasa ce moşteneşte ServiceHostFactoryBase. Prin intermediul metodei CreateServiceHost putem sa executam orice cod care dorim sa fie rulat la iniţializarea serviciului, trebuie doar sa avem grija sa returnam instanta a unui ServiceHost.

public class ValidateServiceHostFactory : ServiceHostFactoryBase
{
public override ServiceHostBase CreateServiceHost(string constructorString, Uri[] baseAddresses)
{
//Custom code folosit pentru incarcarea anumitor servicii;
InitValidateService(baseAddresses);
return new ServiceHost(typeof (ValidateService), baseAddresses);
}
}
Tot ce ne-a mai rămas de făcut este în .SVC sa adaugăm la atributul Factory cu locatia ServiceHostFactory pe care noi l-am implementat:

<%@ ServiceHost Language="C#" Debug="true" Service="Services.ValidateService" CodeBehind="ValidateService.svc.cs" Factory="Services.Factory.ValidateServiceHostFactory " %>
Gata, avem un serviciu care porneşte automat la iniţializarea aplicaţiei în IIS, la care putem sa controlam ce resurse sa se iniţializeze prin factory.

Comments

Popular posts from this blog

How to check in AngularJS if a service was register or not

There are cases when you need to check in a service or a controller was register in AngularJS.
For example a valid use case is when you have the same implementation running on multiple application. In this case, you may want to intercept the HTTP provider and add a custom step there. This step don’t needs to run on all the application, only in the one where the service exist and register.
A solution for this case would be to have a flag in the configuration that specify this. In the core you would have an IF that would check the value of this flag.
Another solution is to check if a specific service was register in AngularJS or not. If the service was register that you would execute your own logic.
To check if a service was register or not in AngularJS container you need to call the ‘has’ method of ‘inhector’. It will return TRUE if the service was register.
if ($injector.has('httpInterceptorService')) { $httpProvider.interceptors.push('httpInterceptorService&#…

ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded

Today blog post will be started with the following error when running DB tests on the CI machine:
threw exception: System.InvalidOperationException: The Entity Framework provider type 'System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer' registered in the application config file for the ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded. Make sure that the assembly-qualified name is used and that the assembly is available to the running application. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=260882 for more information. at System.Data.Entity.Infrastructure.DependencyResolution.ProviderServicesFactory.GetInstance(String providerTypeName, String providerInvariantName) This error happened only on the Continuous Integration machine. On the devs machines, everything has fine. The classic problem – on my machine it’s working. The CI has the following configuration:

TeamCity.NET 4.51EF 6.0.2VS2013
It seems that there …

Entity Framework (EF) TransactionScope vs Database.BeginTransaction

In today blog post we will talk a little about a new feature that is available on EF6+ related to Transactions.
Until now, when we had to use transaction we used ‘TransactionScope’. It works great and I would say that is something that is now in our blood.
using (var scope = new TransactionScope(TransactionScopeOption.Required)) { using (SqlConnection conn = new SqlConnection("...")) { conn.Open(); SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(); sqlCommand.Connection = conn; sqlCommand.CommandText = ... sqlCommand.ExecuteNonQuery(); ... } scope.Complete(); } Starting with EF6.0 we have a new way to work with transactions. The new approach is based on Database.BeginTransaction(), Database.Rollback(), Database.Commit(). Yes, no more TransactionScope.
In the followi…